Adománykódex

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információt megismerhessen. Adatvédelmi tájékoztató:

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a szimpatizánsok adatai egy párt adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Mit, miért és meddig kezelünk?

Kapcsolattartás

E körben az adatkezelés célja az Ön tájékoztatása az LMP-Magyarország Zöld Pártja politikai tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése a rendezvényekhez, kampányokhoz való csatlakozásra, figyelembe véve az Ön kinyilvánított preferenciáit, amelyeket a beleegyezése után rögzítünk, továbbá az Önnel való kapcsolattartás biztosítása. E körben az Ön személyes adatai közül a születési évét, az e-mail címét, irányítószámát, telefonszámát kezeljük. Az e-mail címén és telefonszámán keresztül valósul meg a kapcsolattartás, az irányítószámot és a születési évet pedig a Párt területi szervezeteinek statisztikai kimutatásaira kezeljük. Ezeket az adatokat a kapcsolattartásra vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Kampányok és petíciók

Az LMP-Magyarország Zöld Pártja aktuális közpolitikai kérdésekben kampányokat és ún. petíciókat (a továbbiakban együttesen mint kampányok) indít. A kampány lehet offline (ebben az esetben az ívet az érdeklődők személyesen írhatják alá) és lehet online, ebben az esetben a honlapon vagy egyéb online felületen erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet a Kampány céljait támogatnia az érdeklődőknek.

Az online Kampány során az adatkezelés célja az, hogy az adott közpolitikai kérdésben a Párt megfelelő támogatottságot tudjon felmutatni vagy támogatottságot tudjon mérni, illetve kapcsolatot tudjon tartani a Kampányt támogató személyekkel. Ehhez szükséges az adott céllal egyetértő személyek születési évének, nevének, irányítószámának és e-mail címének a kezelése. Az egyedi kampányban az Adatkezelő más adatok megadását is kérheti a kampányhoz készült egyedi adatkezelési tájékoztató szerint. Azon érintettek adatait, akik az LMP-Magyarország Zöld Pártja a kampánnyal összefüggő jövőbeli tevékenységéről tájékoztatást kértek, e hozzájárulás visszavonásakor, minden más érintett adatait pedig a hozzájárulás visszavonásakor, de legkésőbb a Kampány adatgyűjtési szakaszának lezárását követő 365 napon belül töröljük a rendszerből minden további értesítés nélkül.

Az aláírónak lehetősége nyílik arra is, hogy a Kampány során úgy nyilatkozzon, hogy a jövőben is informálódni szeretne a Párt által fontosnak tartott közpolitikai kérdésekről. Ebben az esetben a szükségtelenül tárolt személyes adatait Kampány lezárást követő 365 napon belül töröljük, de a születési évét, nevét, e-mail címét, telefonszámát és irányítószámát ugyanúgy fogjuk kezelni, mint a Kapcsolattartási adatkezelésben megjelölt körben.

Aktivista és szimpatizánsi jelentkezés

Az LMP-Magyarország Zöld Pártja a hivatalos weboldalán keresztül, illetve nyomtatott íveken keresztül is lehetőséget biztosít azoknak, akik a párt alapelveivel, politikai programjával egyetértenek és segítenék a párt programjainak és kampányainak megvalósulását és lebonyolítását, hogy erre rendszeresített űrlapon keresztül aktivistának, illetve szimpatizánsnak jelentkezzenek. Az aktivista jelentkezés keretében Öntől a vezeték, és keresztnevét, születési évét, irányítószámát, lakcímét, e-mail-es elérhetőségét és telefonszámát kérjük el, amely adatok kezeléséhez Ön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatát adja. Az aktivista jelentkezés keretében azért ezeket az adatokat kérjük el, hogy a kapcsolattartás a lehető leghatékonyabb formában valósuljon meg, a helyi szintű kampányok lebonyolításában való közreműködéshez és részvételhez pedig szükséges a lakóhely megadása. Ebben a körben rögzítjük a politikai szimpátia tényét, amelynek rögzítéséhez Ön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatával hozzájárul, valamint azt is, hogy ön a 18. életévét betöltötte, ez utóbbit a születési év megadásával tudjuk igazolni. Amennyiben Ön már nem szeretne aktivista, illetve a Párt szimpatizánsa lenni, bármikor kérheti az adatkezelőtől az adatai és a politikai szimpátia rögzített tényének törlését az adatbázisból.

Adományozások, pénzügyi támogatások adatkezelése

Ha Ön a Párt hivatalos felületén keresztül banki átutalás formájában, illetve bankkártyás fizetési rendszeren keresztül támogatja magánszemélyként a párt munkáját, illetve politikai programjainak megvalósulását, illetve alap működését egyszeri vagy rendszeres adomány formájában, úgy a következő adatokat kezeljük Önről. A hatályos szabályozás szerint beazonosítható, magyar állampolgársággal rendelkező, nagykorú természetes személyektől fogadhat el adományt. Ennek megfelelően kezeljük azokat az adatokat, amelyek ezek a feltételeket alátámasztják és egyértelműen igazolják. Ezek az adatok: természetes személy teljes neve, bejelentett lakcím, egyértelmű nyilatkozat a.) a magyar állampolgárságra, b.) a 18. életévét betöltöttségre, c.) a saját néven történő adományozásra vonatkozóan. Az Adatkezelő ebben a körben jelen adatkezelési tájékoztató keretében rögzíti, hogy bankkártyával történő támogatás esetében a Párt a bankkártya, illetve hitelkártya adatait semmilyen formában nem rögzíti, és a honlapon történő adatok kitöltését követően a Barion fizetési rendszeréhez irányítja. Amennyiben az adományozás banki átutalás formájában történik, úgy a Párt az alábbi adatokat kezeli: magánszemély teljes neve, bankszámlaszáma, állampolgársága, továbbá az adományozás és időpontjának ténye, valamint az adományozás összege. Ezeket az adatokat a mindenkor hatályos törvényi szabályozásban meghatározott ideig, általában az adatok rögzítését követő nyolcadik év végéig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy

  • az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén az, hogy az az Ön hozzájárulása és politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés d) pont],
  • az Önnel való nem rendszeres kapcsolattartás esetén az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, valamint
  • az adományozásokkal, pénzügyi támogatásokkal összefüggő adatkezelés esetén az LMP-t a számviteli követelményeket meghatározó törvényekben jelentős közérdekből meghatározott, illetve politikai célú nonprofit szervezet jogszerű működésének keretében teljesített jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) és g) pontja].

Az LMP-Magyarország Zöld Pártja a hozzájáruló nyilatkozatot elkülönítetten, kizárólag abból a célból és azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudja, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelése során megtette [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont]. A hozzájárulási nyilatkozatokat általában a nyilatkozat megtételét követő öt éven át kezeljük, ám ezek kezelésével szemben Ön ezen határidőt megelőzően is saját helyzetével összefüggő bármely okból bármikor tiltakozhat: tiltakozás esetén a hozzájáruló nyilatkozatot általában töröljük, és csak abban az eseteben kezeljük tovább, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az LMP – Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Kanász-Nagy Máté, kapcsolattartási e-mail cím: info@lehetmas.hu, kapcsolattartási telefonszám: 0616216636 adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tóth Csaba telefon: 06702244178 e-mail: adatvedelem@lehetmas.hu. Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft-t (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35., képviseli: Tóth Bálint), amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: internetes felület tárhely biztosítása. Az adatkezelő az adatfeldolgozása során igénybe veszi az Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy: https://actionnetwork.org/privacy) CRM rendszerét is, amely adatbáziskezelő rendszert biztosítja. Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót az LMP előzetes jóváhagyásával vehet igénybe. További adatfeldolgozóként a Data Center Solutions Kft. (3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. képviseli: Tóth Dániel) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: LMP.hu email fiókok biztosítása. További adatfeldolgozóként a Robit Számítástechnikai Bt. (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 61., képviseli: Németh Richárd) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbáziskezelő rendszer programozása. A kezelt adatokat az LMP az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatai védelmében?

Az LMP-Magyarország Zöld Pártja a petíciós íveket illetéktelenektől elzárt módon tárolja. Az LMP-Magyarország Zöld Pártja az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak az arra jogosultak férjenek hozzá. Az adatkezelés folyamatában résztvevők titoktartási kötelezettséget vállalnak a megismert személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az adatok tartós tárolása adatbáziskezelő rendszerben történik, onnan csak a következő adatokat és kizárólag személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezése érdekében lehet az LMP-Magyarország Zöld Pártja más informatikai rendszerébe átvenni vagy nyomtatott formában a kapcsolatot felvevő LMP tag vagy munkavállaló rendelkezésére bocsátani: név, kapcsolattartó területi szervezet, életkor, telefonszám, e-mail cím és a lakóhely helysége. Az adatbáziskezelő rendszeren kívüli adattárolásra kizárólag nem automatizált adatkezelés formájában csak a kapcsolatfelvételhez szükséges ideig, de legfeljebb 50 napig kerülhet sor, ezt követően az adatbáziskezelő rendszeren kívül tárolt adatokat az LMP-Magyarország Zöld Pártja haladéktalanul törli. Az LMP-Magyarország Zöld Pártja csak a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását részben vagy teljes mértékben is bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az LMP-Magyarország Zöld Pártja ezeket az adatokat haladéktalanul törli. Az LMP-Magyarország Zöld Pártja törli az Ön adatait akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását.

Hogyan férhet hozzá Ön a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az LMP-Magyarország Zöld Pártjától arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@lehetmas.hu e-mail címen az LMP-Magyarország Zöld Pártjánál regisztrált e-mail címéről küldött e-mailben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen vagy a 0616216636 telefonszámon jelezze az LMP-Magyarország Zöld Pártja felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat. Az LMP-Magyarország Zöld Pártja fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://lmp.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek mindenkor a hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában. Adatkezelési tájékoztatónkat itt is elérheti: lmp.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Legutolsó frissítés: 2022. július 26.