AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A Lehet Más a Politika párt, ezúton teszi közé ajánlattételi felhívását marketing anyagok beszerzése vonatkozásában:

1.Tárgy

 • Az LMP által felhasználandó marketing anyagok beszerzése.

2. Beszerzés tárgyának részletes leírása

 • Az 1. számú mellékletben lévő Felolvasó lapon.

3. Kérdések (kiegészítő tájékoztatás) feltételére nyitva álló határidő és mód:

 • Amennyiben az ajánlattételhez további információra van szükség, úgy kérjük, kérdéseiket a beszerzes@lehetmas.hu e mail címre szíveskedjenek küldeni 2015.10.07. 16 h-ig elektronikus levélben.

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 nappal meg kell adni.

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.

A feltett kérdésekre (kiegészítő tájékoztatás) válaszok megadásának határideje és módja:

 • 2015.10.09. 16. h.

4. A beszerzési felhívás ajánlattételi határideje:

 • 2015.10.16. 14. h. írásban az 1. sz. mellékletként szereplő felolvasó lap és a szükséges cégpapírok, szerződéstervezet, referencia nyilatkozat zárt borítékban történő benyújtásával egy példányban.

Kérjük a borítékra ráírni: Az LMP által felhasználandó marketing anyagok beszerzése.

5. A beszerzés – amennyiben vannak – speciális feltételei:

 • Nincsenek speciális feltételek.

6. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail címe):

 • LMP 1136 Bp. Hegedűs Gyula u. 36. Tel/fax: 782-71-20, e-mail:info@lehetmas.hu

7. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

 • Csatolt 2. pont szerint 1. számú mellékletben leírt specifikáció ingyenesen mellékelve, egyéb anyag nincs.

8. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolyik:

 • Az LMP által felhasználandó marketing anyagok beszerzése.

9. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

 • Adás-vételi szerződés, megrendelés 15 napos fizetési határidővel.

10. A teljesítés helye:

 • LMP 1136 Bp. Hegedűs Gyula u. 36.

11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

 • Nincsenek ilyenek.

12. Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

 • Nem tehető többváltozatú ajánlat, azonban az 1. számú mellékleten „Felolvasó lap”-on lévő tételekre külön-külön részajánlat adható.

13. Az ajánlatok értékelési szempontja:

 • Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

14. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

 • a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 • b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 • c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
 • d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
 • e) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
 • ea) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
 • eb) a beszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a beszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
 • ec) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Igazolás módja: A képviselő tetszőleges formátumú írásos nyilatkozata a kizáró okok nemlétéről az ajánlat mellékleteként.

15. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

 • Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó igazolás: egy darab 12 hónapon belüli referencia nyilatkozat a pályázó által kínált termék vonatkozásában a referencia felsorolásával, és a hivatkozott referenciát nyújtó gazdasági szereplő kapcsolattartójának megnevezésével és telefonszámával. A referencia nyilatkozat formátuma: az ajánlattevő által választott tetszőleges formátumú írásos nyilatkozat.

 • Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó igazolás: Ajánlattevő árbevétele haladja meg az előző üzleti évben a nettó 1,5 M Ft-ot.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

 • LMP 1136 Bp. Hegedűs Gyula u. 36.
 • 2015.10.16. 14 h.
 • LMP Bíráló bizottság, ajánlattevők képviselői.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 • 30 nap.

18. Az eredményhirdetés időpontja:

 • Az ajánlattételi határidő lejártát követő 10 munkanapon belül írásban, az összes érvényes ajánlatot tevő neve, illetve a vonatkozó árajánlatok közlése mellett.

19. A tevékenység megkezdésének időpontja:

 • Az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül.

Egyebek:

Az ajánlat részeként Ajánlattevő nyújtsa be adás-vételi szerződés tervezetét.

Ajánlatkérő jogosult az eljárást indoklás nélkül visszavonni, eredménytelennek nyilvánítani, illetve az ajánlattételi határidőig az ajánlattételi felhívást módosítani.

Kérjük benyújtani az alábbi cégdokumentumokat:

 • aláírási címpéldány
 • előző év beszámolója, vagy adóbevallása

Az ajánlattételen Ajánlattevők saját elhatározásukból vesznek részt, az ajánlattétel során felmerült költségeket maguk viselik.

Lehet Más a Politika

1. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Ajánlat tárgya: Az LMP által felhasználandó marketing anyagok beszerzése

Ajánlati ár:

Termék:

Specifikáció:

Darab:

Nettó ár összesen:

Bevásárlótáska

COTTONEL zöld vagy fehér, pamut, hosszú füllel, zöld vagy fehér

1.000.

Környezetbarát zöld golyóstoll, kék tintával

sötétzöld, fehér alap

5.000.

Hűtő-mágnes

75*55 mm

2.000.

Nyakpánt /passztartó/

4+4 színnel, szatén, 20mm, cseppkarabínerrel

2.000.

Lufi

pálcával, csészével1 oldalon 1 színnel

4.000.

Az ajánlattételi felhívás 12. pontja alapján a tételekre külön-külön részajánlat adható.

Dátum: cégszerű aláírás

Kérdés-válaszok 10.08.